آموزش سيسکو آموزش مايکروسافت
ورود به سايت
خوش آمديد, کاربر مهمان

نام كاربري:
كلمه عبور:
(ثبت نام)


آموزش MCSE

معرفي دوره MCSE:نام دوره دوره مربوط به شركت طول دوره تعداد ساعت عملی تعداد ساعت تئوری تعداد امتحانات تعداد LAB ها دوره پیش نیاز
MCSE Microsoft 310 ساعت 250 ساعت 70 ساعت 7 عدد 300 Network +

مدرک مهندسی شبکه MCSE دارایی دو گرایش می باشد :

MCSE-security

(70-270 . 70-290 . 70-291 . 70-293 . 70-294 . 70-298 . 70-351 . Security +)

MCSE-messaging

(70-270 . 70-290 . 70-291 . 70-293 . 70-294 . 70-298 . 70-284 . 70-285)


معرفی دوره 270-70

نام دوره دوره مربوط به شركت طول دوره تعداد ساعت عملی تعداد ساعت تئوری تعداد امتحانات تعداد LAB ها دوره پیش نیاز
70-270 Microsoft 40 ساعت 25 ساعت 15 ساعت 1 عدد 60 عدد Network +


توانایی دانشجویان پس از پایان دوره :

مدیریت و پیکربندی شبکه و سرویس های Windows Xp Professional SP2


سرفصل های این دوره :

معرفی کامل ویندوز XP SP2 و نگارش های آن و بررسی شرایط نصب و پیش نیاز های نصب

نصب کامل ویندوز XP SP2 و بررسی حالت های نصب Upgrade و Clean Installaion

اتصال کامپیوتر ویندوز XP به Domain

شبکه نمودن کامپیوتر های ویندوز XP به صورت Workgroup

تنظیمات سخت افزاری – نصب سخت افزار جدید – و مدیریت سخت افزار ها

تنظیمات شبکه TCP/IP شامل IP Address – DNS – DHCP – WINS

پیکربندی Intenet Connection Sharing (ICS)

استفاده از دستورات Command Line جهت تست اتصالات شبکه و عیب یابی در ویندوز XP

نصب و پیکربندی چاپگر Printer محلی و شبکه

ایجاد و مدیریت Accounts ها و Groups ها

آشنایی ب انواع دسک های Dynamic Disk – Basic Disk

امنیت در ویندوز XP

دسترسی از راه دور Remote Desktop

بررسی انواع اتصالات VPN و Dial –UP

پیکربندی Internet Explorer

پیکربندی Group Policy

پیکربندی Net meeting

مدیریت و پیکربندی Desktop

عیب یابی ویندوز XP

پیکربندی Firewall Windows XP و Automatic Update

مدیریت Backup در ویندوز XP

Update از سایر سیستم عامل ها به ویندوز XPمعرفی دوره 290-70


نام دوره دوره مربوط به شركت طول دوره تعداد ساعت عملی تعداد ساعت تئوری تعداد امتحانات تعداد LAB ها دوره پیش نیاز
70-290 Microsoft 40 ساعت 28 ساعت 12 ساعت 1 عدد 80 عدد Network +


توانایی دانشجویان پس از پایان دوره :

مدیریت و پیکربندی Server 2003


سرفصل های این دوره :

معرفی ویندوز Server 2003 به همراه معرفی نگارش های مختلف آن

نصب کامل ویندوز Server 2003 و پیش نیاز های نصب

Update از سایر سیستم عامل ها به ویندوز Server 2003

درباره Share Folder و NTFS Permission

کنترل USER ها و حساب های کاربران و دسترسی به ویندوز Server 2003

نصب و پیکربندی Active Directory در ویندوز Server 2003

نصب و پیکربندی Printer Server در شبکه

امنیت در ویندوز Server 2003

مدیریت Backup در ویندوز Server 2003

Group Policy در ویندوز Server 2003

کار با ابزار های Administrator Tools و Remote Desktop و System Monitor Performance

نصب و پیکربندی IIS

پیکربندی Terminal Service

استفاده از دستورات Command Line جهت مدیری دیسک . استفاده از Disk Management

عیب یابی در ویندوز Server 2003
معرفی دوره 291-70نام دوره دوره مربوط به شركت طول دوره تعداد ساعت عملی تعداد ساعت تئوری تعداد امتحانات تعداد LAB ها دوره پیش نیاز
70-291 Microsoft 45 ساعت 30 ساعت 15 ساعت 1 عدد 80 عدد Network +


توانایی دانشجویان پس از پایان دوره :

مدیریت و پیکربندی Server 2003 و توانایی نصب سرویس های ویندوز Server 2003


سرفصل های این دوره :

ویندوز Server 2003 و انواع مدل های شبکه ای ویندوز Server 2003

توضیح کامل IP Addressing و Subneting

عیب یابی TCP/IP و Monitor TCP/IP

آشنایی با DHCP Server

نصب و پیکربندی DHCP Server

عیب یابی DHCP Server

آشنایی با DNS Server

نصب و پیکربندی DNS Server

تست – عیب یابی و نظارت به DNS Server

RRAS و Routing در ویندوز Server 2003

پیکربندی NAT Server

پیکربندی Dial – up Server

پیکربندی VPN Server

پیکربندی Router Server

پیکربندی DHCP Relay

پیکربندی مسیریابی در محیط Server 2003

نظارت و عیب یابی Remote Access

مدیریت امنیت شبکه و نظارت امنیتی به شبکه ویندوز Server 2003معرفی دوره 293-70نام دوره دوره مربوط به شركت طول دوره تعداد ساعت عملی تعداد ساعت تئوری تعداد امتحانات تعداد LAB ها دوره پیش نیاز
70-293 Microsoft 40 ساعت 25 ساعت 15 ساعت 1 عدد 70 عدد Network +توانایی دانشجویان پس از پایان دوره :

مدیریت و پیکربندی Server 2003 و توانایی نصب سرویس های ویندوز Server 2003


سرفصل های این دوره :

طراحي امنيتي براي Remote Access User

طراحي و راه اندازي Server Role

طراحی Active Directory

طراحی لایه 2 و لایه 3 در شبکه

طراح ریزی DHCP Service

طرح ریزی DNS Service

طرح ریزی VPN Server

طرح ریزی Routing & Remote Access

امنيت Server Security

طراحي و نگهداري Network Infastructure

طراحي و راه اندازي Routing And Remote Access

نگهداري Routing And Remote Access

طراحي امنيتي Network Security

طراحي و راه اندازي Security Infastructure و Network Security

استفاده از ابزار هاي IP Security Monitor و Resultant Set of Policy (RSoP)

protocol security
معرفی دوره 294-70نام دوره دوره مربوط به شركت طول دوره تعداد ساعت عملی تعداد ساعت تئوری تعداد امتحانات تعداد LAB ها دوره پیش نیاز
70-294 Microsoft 45 ساعت 30 ساعت 15 ساعت 1 عدد 80 عدد Network +


توانایی دانشجویان پس از پایان دوره :

مدیریت و پیکربندی Server 2003 و توانایی نصب Active Directory


سرفصل های این دوره :

توضیح کامل Active Directory

نصب و پیکربندی کامل Active Directory

مدیریت Active Direcory

پیکربندی Site و مدیریت Replication

مدیریت و نصب Domain - Tree – Forest

OU در Active Directory

مدیریت User Accounts ها در Active Directory

مدیریت Group ها در Active Directory

مدیریت و پیکربندی Group Policy

مدیریت امنیت Security

مدیریت حرفه ای Active Directory

نظارت و عیب یابی Active Directory

بهینه سازی Active Directory

کار در محیط Multi Domain
معرفی دوره 298-70

نام دوره دوره مربوط به شركت طول دوره تعداد ساعت عملی تعداد ساعت تئوری تعداد امتحانات تعداد LAB ها دوره پیش نیاز
70-298 Microsoft 50 ساعت 30 ساعت 20 ساعت 1 عدد 60 عدد Network +


توانایی دانشجویان پس از پایان دوره :

مدیریت و پیکربندی و طراحی امنیتی Server 2003


سرفصل های این دوره :

Analyze امنیتی

Analyze امنیت اطلاعات برای Data

امنیت Network Communication

طرحی امنیتی برای مدیریت Active Directory

طرحی امنیت برای authentication strategy

طرحی امنیتی برای مدیریت شبکه

طرحی امنیتی برای update infrastructure

طراحی IP filtering

طراحی IPSec policy

امنیت DNS

امنیت شبکه Wireless

پیکربندی امنیتی برای IIS

پیکربندی احراز هویت برای IIS

پیکربندی امنیتی برای ارتباطات بین شبکه ای

امنیت VPN

طراحی demand-dial

طراحی Access Control Strategy برای Data

طراحی access control strategy به File و Folder

طراحی security strategy برای دسترسی از راه دور Client

Internet Authentication Service (IAS)

Analyze auditing
معرفی دوره 351-70نام دوره دوره مربوط به شركت طول دوره تعداد ساعت عملی تعداد ساعت تئوری تعداد امتحانات تعداد LAB ها دوره پیش نیاز
70-351 Microsoft 50 ساعت 35 ساعت 15 ساعت 1 عدد 50 عدد Network +


توانایی دانشجویان پس از پایان دوره :

مدیریت و پیکربندی و ISA Server 2006


سرفصل های این دوره :

معرفی ISA Server توانایی ها آن

نصب و یکربندی ISA Server Standard Edition

Update ارتقا ISA Server

گزارش گیری و نظارت در ISA Server

بررسی محیط و عناصر ISA Server

پیکربندی Firewall Policy در ISA Server

پیکربندی Multinetworking

مدیریت ISA Server

پیکربندی VPN در ISA Server

Array Policies در ISA Server

پیکربندی Secure NAT

پیکربندی Proxy

پیکربندی Firewall Client

پیکربندی Server Publish

پیکربندی Cache Server

پیکربندی ISA Server با Exchange Server

عیب یابی در ISA Server